Inleiding

Stichting “Molen Nooit Gedacht” te 's-Heer Arendskerke.


Nadat in de zestiger jaren de heer C. M. P. Dorst, molenaar te Eindewege, zijn bedrijf via een saneringsregeling beëindigde, kwam een eind aan het regelmatig gebruik van de molen.

In 1972 ontstonden er contacten tussen dhr. Dorst en de gemeente Goes, waarbij de opzet was om de molen door de gemeente aan te laten kopen en te behouden.
Over deze gang van zaken werden adviezen ingewonnen van diverse in­stanties o.a. van „de Hollandse Molen" en de „Rijksdienst Monumentenzorg". Ondanks vele ambtelijke adviezen en pogingen om tot een oplossing te komen, bleken de financiële lasten voor de gemeente te hoog, vooral de jaarlijkse onderhoudslasten.
Ook over de koopsom bereikten beide partijen geen overeenstemming.
Na enkele jaren verzandden daarom deze pogingen.

In 1980 wordt geprobeerd weer leven te brengen in de voortgang.

De Vereniging „De Zeeuwse Molen" wordt dan mede voor advies gevraagd. Ook de Rijksdienst voor Monumentenzorg wordt ingeschakeld voor taxatie van de kosten, het opstellen van een kwaliteitsrapport en het opmaken van een bestek voor restauratie.

Eveneens wordt het bestuur van de St. Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke naar haar mening gevraagd over het behoud van de molen. De Rijksdienst Monumentenzorg levert in 1982 een werkomschrijving welke als een concept-restauratiebestek kan worden gezien.
Ondanks al deze inspanningen komt eind 1982 de zaak weer op dood spoor.

Nadat de St. Overlegorgaan 's-Heer Arendskerke zich begin 1983 uitspreekt voor het behoud van de molen, vloeit daaruit voort, dat in de herfst 1983 een kleine groep inwoners van 's-Heer Arendskerke een werkgroep vormt om te trachten door particulier initiatief het behoud van de molen te bewerkstelligen.
Na enkele contacten met het gemeentebestuur wordt als oplossing gezien een aparte stichting in het leven te roepen voor behoud en restauratie.

Na een aantal voorbereidende besprekingen, o.a. met de eigenaar, wordt op 26 april 1984 de Stichting Molen „Nooit Gedacht' opgericht. Op dezelfde dag wordt door de Stichting een koopovereenkomst gesloten met dhr. Dorst, waarbij de molen met ondergrond door de Stichting wordt verwor­ven voor het bedrag van Hfl. 1,-.