Doelstelling


De stichting heeft ten doel het verkrijgen en in stand houden en herstellen van beschermde monumenten als bedoeld in de Monumentenwet, meer speciaal het verkrijgen en in stand houden en herstellen van molens en de daarbij behorende molenhuizen en verder opstallen en aanhorigheden die geheel of gedeeltelijk zijn aangemerkt als beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet en daaronder begrepen de te Eindewege gelegen korenmolen " Nooit Gedacht".

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

* Het verkrijgen en verwerven van de daartoe benodigde geldelijke-en andere middelen.
* Het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en/of fondsen.
* Alle andere wettige en geoorloofde middelen die met haar doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur beslist met inachtneming van de statuten over de gevallen waarin en de wijze waarop beschikbare geldelijke en andere middelen voor de verwezenlijking van het doel zullen worden aangewend. De stichting streeft geen winst na.

 

Beleidsplan

Nadere invulling is gerelateerd aan de BRIM/SIM aanvraag en uitwerking. Dit behelst het meerjaren plan voor onderhoud. In januari 2014 zal dit ge-updated worden en worden gepubliceerd.

 

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun activiteiten.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2013

* Het vernieuwen van de blokkenrem.

* Het herstellen en schilderen van de balustrade op de omloop en kozijnen en deuren.

* Het overleggen met de gemeente over behoud van de onderhoudssubsidie.